Referat generalforsamlinger

Generalforsamling i Vestjysk Veteranknallert Klub

onsdag den 22. oktober 2014 kl. 19.30 på Langhøjvej 12 Asp, 7600 Struer.

1. Valg af dirigent og to stemmetællere .

Bestyrelsen indstillede æresmedlem Knud Larsen. Knud modtog valget og kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i Knallert Journalen.

Som stemmetællere blev valgt Henny Larsen og Viggo Madsen.


2. Formandens beretning.

Harald omtalte først at klubben i år havde 25 års jubilæum og i den forbindelse havde afholdt et jubilæumsløb over 4 dage med Gerdt som primus motor for løbet, men takkede også alle der havde hjulpet til med at gøre løbet til en succes. Også tak til sponsorer for deres bidrag – samt tak til klubberne og redaktøren i bladsamarbejdet.

Ellers havde der været følgende arrangementer i VVK

·        22. februar – Aktivs stumpemarked i Viborg – et godt marked

·        8. marts bladmøde i Beder – godt samarbejde klubberne imellem

·        27. april Løvspringsløb fra Lem med 40 deltagere – René og Gerdt

·        21. maj Jubilæumsaftenløb fra Struer Lystbådehavn – med rute næsten som klubbens første afholdte løb – Knud Larsen

·        4. juni Aftenløb på Jegindø og Thyholm – Viggo Madsen

·        21. juni Sommerløb i området omkring Holstebro – Mikael Pedersen

·        14.-17. Jubilæumsløbet i Vestjylland

·        14. september Løvfaldsløbet med start i Nørre Nissum – Inga og Knud

Tak til Gerdt for årene i bestyrelsen – godt du stadig er klar til at afholde løb i det sydlige område i fremtiden også.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt

Se hele formandens beretning neden under dette referat

3. Fremlæggelse af årsregnskab.

Igen i år have klubben et godt regnskab med tilfredsstillende overskud, der blev overført til formuen. Dette til trods for udgifter til stofmærker og afholdt jubilæumsløb

Inga forklarede hvordan regnskabet kunne vise gebyr som indtægt og regnskabet blev enstemmigt godkendt

4. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

5. Valg.

Formand Harald Øgendahl - genvalg

Bestyrelsesmedlem Gerdt Pedersen – nyvalg blev Hans Brogaard, Hvidbjerg, Thyholm

Suppleant Henny Larsen – genvalg

Revisorer Knud Larsen og Villy Sørensen - genvalg

6. Fastsættelse af kontingent for 2015

Bestyrelsen indstillede til uændret kontingent i 2015.

Fuldtbetalende medkemskab  250,00 kr. og medlemskab uden Knallert Journalen 125,00 kr.

Kontingent for 2015 enstemmigt vedtaget

7. Eventuelt.

 • Skal vi have flere løb om lørdagene – vi prøver igen med et enkelt løb
 • Flere aftenløb ønskes
 • Dr.Nielsen kunne erstattes med et stk. chokolade
 • Klubmærker sælges til medlemmer
 • Tekst og billeder til hjemmesiden – 3.000-4.000 hits på hjemmesiden i ugen
 • Godt jubilæumsløb – gerne mere af den slags
 • Efterlysning grøn Radexi med estlændermotor efterlyses
 • Tak til Gerdt Pedersen for dit medlemskab af bestyrelsen og tak for at han fortsat vil lave løb i fremtiden

Referent Poul Kusk

Formandens beretning til VVKs  generalforsamling  2014.

Året  2014 har været speciel, da det er 25 år siden, at fremsynede mennesker startede Vestjysk Veteranknallert Klub. Dette jubilæum har naturligvis skabt øgede aktiviteter, blandt andet et Jubilæumsløb som strakte sig over fire dage. Konceptet var, at man efter ønske kunne splitte løbet op i enkeltdage, eller tage dem alle fire.  Som tidligere set, var også dette flere dages løb præget af en træg tilmelding, og vi havde endog frameldinger kort før løbet.  Da den 14. august oprandt stod der dog 17 personer til at deltage i et rigtigt godt løb. Der var overnatningsmuligheder i Ringkøbing, Thyborøn og Nykøbing Mors, men herudover benyttede nogle sig også af muligheden for at sove hjemme og så møde op morgenen efter. Der er grund til at fremkomme med en meget stor tak til løbskoordinator Gerdt Petersen samt alle hans hjælpere. Jeg tænker også på det meget ekstra arbejde, som kasserer Inga Nielsen har måttet lægge i det. En meget stor tak skal også lyde til vore sponsorer. Uden dem havde årsregnskabet unægtelig set noget anderledes ud. 

I aften føler jeg også behov for at takke de medlemmer, som i løbet af året har medvirket til at få tingene til at virke. I har altid været klar, når vi spurgte Jer. Stor tak også til de klubber, som vi har samarbejdet med. Sidst men ikke mindst: Tak til Knallert Journalens redaktør for et knaldgodt medlemsblad.

Den 22. februar var vi mange til Viborg Stumpemarked, som stadig vokser og nu afvikles i to haller. Et godt besøgt marked.

Den 8. marts var vi til bladmøde i Beder. Det har efterhånden udviklet sig til et godt møde, hvor vi alle forsøger at medvirke på bedste måde. Resultatet vil jeg lade tale for sig selv.

Den 27. april afvikledes Løvspringsløbet med start fra Lem St. René og Gerdt havde tilrettelagt et spændende løb, og så var det bare op til os 40 deltagere at nyde arrangementet og det gode vejr.

For 25 år siden arrangerede Knud Larsen klubbens første løb, og han havde derfor bedt om at lave et aftenløb, hvor ruten var den samme, denne gang med start fra Struer Lystbådehavn den 21. maj.

Den 4. juni havde vi så igen aftenløb, og i år var det arrangeret af Viggo Madsen, som havde valgt at lade starten gå på Jegindø Havn. Det blev en spændende aften, hvor jeg især fandt besøget på det gamle elværk interessant. Hele aftenen blev taget i brug, og det var ved at være mørkt, da vi igen læssede knallerterne.

 Lørdag den 21. juni havde Mikael Petersen arrangeret Sommerløbet. Det var en dejlig tur, som blev afviklet syd og vest for Holstebro. Det eneste negative var, at deltagerantallet var lavt. Om dette skyldes, at løbet blev kørt på en lørdag i stedet for en søndag, kan jeg ikke vide, men jeg synes, det vil være fint, om I her i aften vil vende emnet en gang.

Som nævnt først i beretningen havde vi 25 års Jubilæumsløb fra 14.-17. august.  Dette løb er allerede - og vil blive - omtalt andre steder, så jeg vil derfor ikke gentage det her.

Den 14. september afvikledes Løvfaldsløbet med start hos arrangørerne, Inga og Knud i Nr. Nissum Seminarium by. Jeg deltog ikke selv i løbet, men jeg har hørt det rosende omtalt. Turen gik mod øst via Struer til Venø og retur.

Igen i år har vi et bestyrelsesmedlem, som ikke længere ønsker genvalg. Tak for din store indsats, Gerdt, vi vil komme til at savne din indsats i bestyrelsesarbejdet, men vi har også forståelse for, at du gerne vil have lidt mere tid til at tilrettelægge den 3. alder. Vi er også glade for, at du stadig vil planlægge et årligt løb ude i vest- sydvest, hvor du har en stor kontaktflade til veteranfolket der.

Med tak for 2014 og store forventninger til 2015 afslutter jeg min beretning

Harald viser klubbens nye regnjakke med VVK logo

Generalforsamling VVK 2013

Referat af                                                                                            

Generalforsamling i Vestjysk Veteranknallert Klub

onsdag den 23. oktober 2013 kl. 19.30 på Langhøjvej 12 Asp, 7600 Struer.

1. Valg af dirigent og to stemmetællere .

Bestyrelsen indstillede æresmedlem Knud Larsen. Knud modtog valget og kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i Knallert Journalen.

Som stemmetællere blev valgt Viggo Madsen og Henny Larsen.


2. Formandens beretning.

Harald Øgendahl startede med at give udtryk for bestyrelsens stabilitet det seneste år – ingen nyvalg i 2012 i bestyrelsen – og i vid grad de samme personer der tilrettelagde løbene og leverede stof til Knallert Journalen. Stor tak til dem, men Harald opfordrede andre til at fatte pennen, for ”når først man er kommet i gang er det ikke så slemt”.

Han benyttede også lejligheden til at takke for samarbejdet mellem klubberne og redaktøren i bladsamarbejdet Knallert Journalen.

Harald gav udtryk for han var glad for den positive udvikling der var med hensyn til den stadige medlemstilgang der er i VVK. Han konstaterede at mange af de nyankomne meget hurtigt deltog i klubbens aktiviteter.

2013 aktiviteter

 • Samkørsel til Aktiv’s stumpemarked hvor et par bilfulde medlemmer deltog
 • 28. april Løvspringsløb med start i Nr.Nissum – arr. Knud Larsen og Inga Nielsen
 • 6. juni Aftenløb med start i Lemvig – arr. Bjarne Mailund og Thomas Poulsen
 • 30. juni Sommerløb med start i Lem St. – arr. Gerdt Pedersen
 • 10. og 11. august Limfjordsløb og grill aften med start begge dage i Ejsing – arr. Harald Øgendahl og Poul Erik Schou
 • 15. september Løvfaldsløb med start i Hvidbjerg – arr. Hans Brogård, Karl Holm og Gunnar Olesen
 • 28. september havde VVK medlemmer fire stande på Midtjysk Veteranknallertklub og Års Stumpemarked med god handel som resultat.

Harald rettede en stor tak til Poul Erik Schou for hans mangeårige indsats for klubben som bestyrelsesmedlem og ikke mindst som næstformand. Poul Erik havde på flere generalforsamlinger ytret ønske om at stoppe i bestyrelsen, så det blev altså nu. Harald håbede at klubben vil kunne drage gavn af Poul Erik’s talenter mange år endnu.

Harald rettede også en tak til alle der uopfordret havde hjulpet i årets løb med at få tingene til at fungere og håbede vi alle ses i 2014.

Efter formandens beretning var der spørgsmål og kommentarer til beretningen. Tilfredshed med det gode samarbejde klubberne imellem – specielt bladsamarbejdet.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt

3. Fremlæggelse af årsregnskab.

Igen i år have klubben et godt regnskab med tilfredsstillende overskud, der blev overført til formuen.

Ingen kommentarer og regnskabet blev enstemmigt godkendt

4. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

5. Valg.

Næstformand Poul Erik Schou ønskede ikke genvalg - Poul Kusk valgt (uden modkandidater)

Kasserer Inga Nielsen - genvalgt

Bestyrelsesmedlem – Mikael Pedersen.

Kampvalg mellem Mikael Pedersen og Rene Bisgaard, der på grund af stemmelighed først afgjort ved anden valgrunde

6. Fastsættelse af kontingent for 2014

Bestyrelsen indstillede til uændret kontingent i 2014.

Fuldtbetalende 250,00 kr. og medlemskab uden Knallert Journalen 125,00 kr.

Kontingent for 2014 enstemmigt vedtaget

7. Eventuelt.

 • Der blev efterlyst muligheden for løb på lørdage
 • Forslag bl.a. til løb omkring Sinding og Abildaa brunkulslejer + flere andre steder. Klubben prøver på at sprede løbene, så der køres ad nye ruter
 • Flere aftenløb i sommer månederne – mulighed for advisering om løb via mail hvis et medlem ”pludseligt” får mulighed for at lave en tur i det grønne
 • Deltagelse i udlandet (Rene Bisgaard vil kunne være kontaktmand)
 • Vildsund Stumpemarked -
 • To dags løb – Limfjordsløb – udgår i 2014 og erstattet af et 4 dags jubilæumsløb der planlægges kørt i Vestjylland, Thy, Mors og Salling. Køres torsdag – søndag med mulighed for valgfri deltagelse 1, 2, 3 eller alle 4 dage – overnatning på vandrehjem eller lign. - for egen regning.                           

Referent Poul Kusk


Formandens beretning til VVKs generalforsamling 2013.

Året 2013 har været inde i en gænge, hvor rutinen blandt bestyrelsesmedlemmer og løbsarrangører har spillet afgørende ind. På generalforsamlingen 2012 var der ingen nyvalg til bestyrelsen, og i vid udstrækning var det også de samme, som tilrettelagde løbene, skrev om dem i bladet, og i øvrigt leverede stof til de fem numre af Knallert Journalen. Jeg vil rette en stor tak til de medvirkende, og på samme tid opfordre andre til at fatte pennen, det er ikke så slemt, når man først er kommet i gang.

Her på generalforsamlingen vil jeg også benytte lejligheden til at sende en tak til vore samarbejdspartnere og redaktør i Bladsamarbejdet.

Det er tydeligt nok blevet populært at være medlem af et fællesskab i en veteranknallert klub, og det mærker vi da også i VVK, så det har igen i år resulteret i en medlemsfremgang. Det er jo fint, men langt bedre er det dog, at så stor en del af de ny ankomne meget hurtigt deltager i aktiviteterne.

Også i år var vi et par bilfulde til Aktivs stumpemarked i Viborg, og jeg er da vidende om, at der både blev erhvervet stumper og hele knallerter.

Den 28. april blev vores Løvspringsløb afviklet i Nr. Nissum og omegn. Her havde Inga og Knud Larsen tilrettelagt en fantastisk flot tur, som var kold, men forløb i flot solskin. Næsten tilbage var vi inde og besøge Anders Poulsens udsøgte samling af veterantraktorer.

6. juni fandt Aftenløbet sted i Lemvig. Grundet et sygehusophold, var jeg desværre forhindret i at deltage, men jeg har fra mange hørt, at både tur og rabarberkage var lige så vellykket som sædvanligt, når Bjarne og Thomas med fruer går i gang.

Sommerløbet den 30. juni havde start i Lem og gik via Ølstrup, Hover, Hvingel og Vedersø og retur over Kloster og Ringkøbing. Som sædvanligt, når Gerdt arrangerer løb, var det en spændende tur med mange deltagere.

10. og 11. august afviklede vi igen vores weekend arrangement på Ejsingholm Camping, og her havde Poul Erik og jeg tilrettelagt ture, som forløb i Vest-og Nordsalling, Vinderup området og om søndagen på Struer egnen.  Det var nok uden sidestykke det mindst vellykkede løb i 2013, dels regnede det i tove især om lørdagen, dels var der igen i år meget færre deltagere, end til andre af vore løb, og sidst men ikke mindst blev det fra flere bemærket, at arrangementsstrukturen var for løs.

Vort sidste løb i år, Løvfaldsløbet, foregik på Thyholm og i Sydthy, hvor Hans, Karl og Gunnar var arrangører. Det var første gang de tre havde gjort et løb, men de fik på smukkeste vis her ude i Vestjylland forbundet Region Nordjylland og Region Midtjylland i et glimrende løb.

Den28. september afholdt Midtjysk Veteranknallert Klub sammen med Ars Stumpemarked et stort stumpemarked i Messecentret i Ars, og VVK medlemmer havde besat fire stande, og vi, som var deroppe, var vældig tilfredse med tiltaget. Gerne mere fra den skuffe.

Specielt i år føler jeg grund til at takke alle de, som, mange gange uopfordret, har tilbudt deres hjælp til at få klubben til at fungere. Det har været et år, hvor både Tove og jeg har været meget ramt af sygdom, og jeg havde kastet håndklædet i ringen, hvis ikke I havde været der. Jeg håber at komme tilbage på fuld styrke, ellers ønsker jeg, klubben får den formand, den fortjener.

Til sidst vil jeg rette en stor tak til Poul Erik for hans mangeårige store indsats for klubben, de sidste mange år som næstformand. De senere år har han ofte nævnt, at han ønskede sig fri for bestyrelsesarbejdet, og nu har han altså meddelt, at det er uigenkaldeligt slut. Da jeg for knap 10 år siden kom med i VVK, var det ikke dig, jeg straks så, men dine knallerter. Set med mine øjne er dine maskiner renoveret helt specielt flot, det være sig knallerter, motorcykler som biler. Endnu engang tak for din indsats, og jeg håber, at klubben vil drage gavn af dine talenter mange år endnu.

Med tak for 2013 afslutter jeg hermed min beretning, og jeg håber, vi alle ses i 2014.

Harald Øgendahl

Generalforsamling VVK 2012

Referat af

Generalforsamling i Vestjysk Veteranknallert Klub

onsdag den 24. oktober 2012 kl. 19.30 på Langhøjvej 12, Asp, 7600 Struer.

1. Valg af dirigent og to stemmetællere .

Som dirigent indstillede bestyrelsen æresmedlem Knud Larsen. Knud modtog valget. Knud kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt retsmæssigt.

Som stemmetællere valgtes Knud J. og Anna Marie

2. Formandens beretning .

Harald var godt tilfreds med medlemstilgangen til klubben, der i løbet af de sidste fire år omtrent er blevet fordoblet. Ligeledes har der været stigende antal deltagere på VVK knallertløb i 2012.

2012 aktiviteter:

·        25. februar samkørsel til Aktiv’s stumpemarked

·        29. april Løvspringsløb med start i Lem - arr. Gerdt Pedersen

·        6. juni Aftenløb start i Lemvig – arr. Bjarne Mailund og Thomas Poulsen

·        8. juli Sommerløb på Mors – arr. Jens Vestergaard

·        11. og 12. august Limfjordsløb fra Ejsing – arr. Henny og Knud Larsen

·        16. september Løvfaldsløb fra Nr.Nissum – arr. Inga Nielsen og Knud Larsen

Tak til alle løbs arrangører for nogle flotte veltilrettelagte løb.

Harald fortalte herefter at knallertklubben Aktiv desværre havde valgt at udtræde af bladsamarbejdet Knallert Journalen fra 1. januar 2013 for at starte deres eget klubblad. Sydjysk,  Midtjysk og Vestjysk Veteranknallert Klub fortsætter samarbejdet med udgivelsen af Knallert Journalen fremover. Alle opfordres til at komme med forslag til artikler til bladet – kontakt et bestyrelsesmedlem.

Til slut takkede formanden alle der havde bidraget til driften af klubben – tak til bestyrelsen og tak til servicevognen, der altid slutter trop.

Herefter var der spørgsmål til de kommende arrangementer for 2013, hvor bestyrelsen allerede havde lagt et programmet med fem / seks løb med startsteder i det vestjyske. Man var enige om at fortsætte med Limfjordsløbet med start lørdag og søndag.

Endvidere var der spørgsmål til Aktivs udtrædelse af bladsamarbejdet, hvor formanden kom med en kort orientering af forløbet.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt

3. Fremlæggelse af årsregnskab .

Inga Nielsen fremlagde regnskabet som viste et overskud på godt 1.300 kr. Beløbet er blevet overført til formuen. Ikke de store udsving i forhold til tidligere år.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt

4. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

5. Valg.

Formand Harald Øgendahl - genvalgt

Bestyrelsesmedlem Gerdt Pedersen - genvalgt

Bestyrelsessuppleant Henny Larsen - genvalgt

To revisorer.  Villy Sørensen og Knud Larsen - genvalgt

6. Fastsættelse af kontingent for 2013.

Bestyrelsen indstillede til uændret kontingent i 2013.

Fuldtbetalende 250,00 kr. og medlemskab uden Knallert Journalen 125,00 kr.

Kontingentet for 2013 enstemmigt vedtaget

7. Eventuelt.

Forsamlingen blev orienteret om VVK 25 års jubilæum i 2014, hvor bestyrelsen arbejder med planer om et firedags løb på i alt 350 – 400 km. Løbet skal køres i det vestjyske, hvor man kan vælge at deltage alle fire dage eller enkelte dage. Overnatning evt. på vandrehjem. Medlemmerne blev bedt om at komme med ideer til at skaffe lidt sponsor støtte til løbet.

Referent Poul Kusk

Formandens beretning til VVKs generalforsamling 2012 .

I det sidste år har vi været inde i en nogenlunde rolig periode.

På sidste generalforsamling var der ingen nyvalg til bestyrelsen, og bortset fra et par mindre vedtægtsændringer forblev alt som før.

Medlemstilgangen har igen i år udvist en rigtig pæn nettotilgang. I løbet af de sidste fire år har vi omtrent fordoblet medlemsantallet, og det er jo godt, såfremt de er tilfredse med at være med i VVK.

Deltagerantallet til vore løb stiger også, og det ser jeg som en anerkendelse af det flotte arbejde vore turlæggere præsterer. Tak til dem.

I forbindelse med Aktivs stumpemarked i Viborg den 25. februar var vi en håndfuld medlemmer fra VVK, som sammen med bil og trailer var mødt frem. Medlemmerne havde så mulighed for at få eventuelle køb fragtet hjem. Det var igen i år et spændende stumpemarked, som kunne se ud til at blive gentaget i mange år fremover. Vi vil overveje fællestransport også til næste år.

Den 29. april havde vi vores Løvspringsløb, som Gerdt havde arrangeret. Vi startede i Lem St. by, og herfra gik turen over Rækker Mølle, Sædding, Fiskbæk, Nr. Vium, Egeris og Herborg. En rigtig god tur, hvor Gerdt på en flot måde fik vist os sin fødeegn.

Den 6. juni havde Bjarne traditionen tro tilrettelagt Aftenløbet. Han havde i år, med hjælp fra Thomas, arrangeret det sådan, at vi startede hos ham, og sluttede hos Thomas i dennes sommerhus på Gjeller Odde. Vi husker især en tur i et smukt landskab samt en hyggelig afslutning med indtagelse af en fortrinlig rabarberkage.

Den 8. juli havde Jens Vestergaard arrangeret Sommerløbet på Nordmors. Løbet startede ved kirken i Sundby Mors og strakte sig til nord -og midt Mors. En dejlig tur, hvor vi rigtig kunne drage gavn af Jens Vestergaards store lokalkendskab.

Den 11. og 12. august løb vores weekendløb, Limfjordsløbet, af stabelen. Dette var tilrettelagt af Knud og Henny Larsen, og vi fik et par dejlige ture i flot vejr. Om lørdagen foregik turen mest i Viborg Kommune, og om søndagen kom turen så til Skive Kommune. Lørdag aften hyggede vi os med medbragt mad og drikkevarer, og det var også her, Knud Larsen blev udnævnt til æresmedlem. Et dejligt arrangement, men det er stadig svært at tiltrække et antal deltagere, som står mål med de øvrige løb.

Løvfaldsløbet foregik fra Nr. Nissum seminarium, og var tilrettelagt af Inga Nielsen og Knud Larsen, og vi kom via Fabjerg, Rom, Lomborg, Ramme og Fjaltring til Trans, hvorfra turen gik hjemad over Ramme Dige. En dejlig tur i et varieret landskab.

I uge 39 modtog jeg et brev fra Aktiv, hvori de med virkning fra nytår opsagde bladsamarbejdet Knallert Journalen. Dette er beklageligt, da vores lokalredaktør Poul Kusk og jeg har været glade for samarbejdet, men de har fulgt vedtægterne, så der er ikke noget at bebrejde dem. De starter deres eget blad, Aktiv Knallert Forum, og jeg vil ønske dem alt mulig held hermed, ligesom jeg håber vi fortsat kan nyde hinandens selskab i andre fora, f.eks. løb, stumpemarkeder etc. Vi tre tilbageblevne klubber, Sønderjysk, Midtjysk og Vestjysk veteranknallertklubber, fortsætter udgivelsen af Knallert Journalen som hidtil.

Til slut vil jeg rette en tak til alle, som har bidraget til klubbens drift, tak også til Jer, som vi ikke ser så tit. I har ikke samme lejlighed til at få indflydelse på aktiviteterne, men I har de samme muligheder, hvis I kontakter én fra bestyrelse og her fremkommer med jeres ideer. Tak også til mine kolleger i bestyrelsen for jeres store indsats. Tak til de tre fra servicevognen, Anna Marie, Nina og Poul Erik. Poul Erik nævner jeg her, fordi han lægger bil til, gør reserveknallert klar og er altid behjælpelig i tilfælde af nedbrud. Han får kun kilometerpenge for de faktisk kørte kilometer under løbet. Pigerne derimod arbejder helt gratis hver gang, så det er mig en glæde at overrække dem en lille erkendtlighed.

Med en tak for 2012 og et ønske om at se jer alle i 2013 afslutter jeg hermed min beretning.

Harald Øgendahl

Generalforsamling VVK 2011

Referat af
Generalforsamling i Vestjysk Veteranknallert Klub
tirsdag den 25.oktober 2011 kl.19.30
 

Valg af dirigent

Poul Erik Schou valgt til dirigent

Formandens beretning.

Harald fortalte om fremgang for klubben med flere nye medlemmer og om klubbens knallertløb: Løvspringsløb den 1. maj i Ringkøbing, Aftenløb den 7. juni på Thyholm, Sommerløb den 10. juli fra Thyborøn, Limfjordsløb 13. og 14. august omkring Ejsing og Løvfaldsløb den 25. september fra Nr. Nissum – alle med stor deltagelse både egne medlemmer og fra andre klubber.

Han fortalte også om det positive samarbejde om Knallertjournalen med de andre 3 knallert klubber.

Formandens beretning godkendt

(se hele formandens beretning nedenfor referatet)

Fremlæggelse af årsregnskab.

Igen i år kunne Inga præsentere et pænt overskud for året

Regnskabet godkendt

Indkomne forslag

Bestyrelsen indstiller vedtægtsændring til teksten i VVK Vedtægternes § 6 stk.6 ændres til:

Fuldtbetalende medlemmer:
Medlemmer, som ikke modtager Knallert Journalen

Dette blev vedtaget

Valg til bestyrelsen.

Følgende blev valgt:        

Næstformand Poul Erik Schou - genvalg

Kasserer Inga Nielsen - genvalg

Bestyrelsesmedlem Poul Kusk - genvalg

Fastsættelse af næste års kontingent.

Bestyrelsen indstiller til uændret kontingent i 2012, så fuldtbetalende medlemmer fortsætter med et årskontingent på 250,00 kr. og medlemmer, som ikke modtager Knallert Journalen betaler 125,00. kr.

Dette blev vedtaget .

Eventuelt.

Der blev snakket om at sprede startstederne med jævne mellemrum for at finde nye ruter at køre på. Medlemmerne opfordredes til at komme med forslag til nye knallertløb og steder.

Formandens beretning

Generalforsamling i VVK den 25. oktober 2011.

Siden sidste års generalforsamling er der sket meget nyt for klubben.

28. oktober blev jeg kontaktet af et bestyrelsesmedlem fra Midtjysk Veteranknallert Klub. De var i færd med at undersøge mulighederne for at videreføre Knallert Journalen, og kort fortalt tilsluttede de fire jyske klubber sig igen.

 Det ville have glædet mig, hvis også fynboerne havde valgt at være med, men det kan jo ske på et senere tidspunkt.

I januar deltog Poul Kusk og jeg i Bladsamarbejdets årsmøde, som fandt sted i Sønderjylland i nogle fantastiske fysiske rammer.

Mødet blev også afviklet i en god atmosfære, hvor det var tydeligt, at alle havde et stort ønske om et godt samarbejde fremover.

Jeg har tidligere givet udtryk for min glæde over dette samarbejdes resultat, og jeg sætter stor pris på Knallert Journalens videreførelse i fuldt format.

Internt i klubben er der gået et år efter formandsskiftet, men med det gode samarbejde i bestyrelsen, er det efter min opfattelse ikke gået helt galt, så en stor tak til mine kolleger i bestyrelsen.

Det er dejligt, når man glæder sig til at komme til bestyrelsesmøde.

Vi har i årets løb haft en meget stor medlemstilgang. Det har vist sig, at nye medlemmer trækker flere med sig.

Den 6. februar var vi en tre mand fra VVK til et Åbent Hus arrangement hos Auto Galleriet i Aarhus. Vi havde medbragt to knallerter samt noget materiale om VVK til uddeling, men desværre kom der for få gæster og udstillere. Vi var således den eneste veteranknallert klub, som havde en stand på udstillingen.

Den 1. maj havde Svend Erik og Gerdt tilrettelagt Løvspringsløbet med start i Ringkøbing. Der var et meget stort antal deltagere på en tur i strålende solskin. Vi havde her gæstekørere med, og det gav da også nyindmeldelser i klubben.

Den 7. juni havde Bjarne arrangeret Aftensløbet på Thyholm med start i Søndbjerg. Vi nød meget den flotte natur og den store gæstfrihed hos Bjarnes familie.

10. juli havde Poul Erik og jeg selv henlagt Sommerløbet til Thyborøn og omegn med dens helt specielle natur. Oprindeligt skulle løbet have været en del af et større arrangement på stadion med deltagelse af alle slags veterankøretøjer samt stationære motorer. VVK´s kontaktmand til denne udstilling, Knud Larsen, måtte desværre konstatere, at vi var den eneste klub, som havde tilmeldt sig, hvorfor træffet måtte aflyses.

13. og 14. august havde Knud Larsen og Kristian Nikkelborg tilrettelagt Limfjordsløbet. Igen i år med start/overnatning på Ejsingholm Camping.

Om lørdagen blev det et flot løb i området fra Vestsalling og ind mod Skive.

Også her var vi begunstiget med flot vejr.

Lørdag aften hyggede vi os ved grillen og i festteltet, og søndag formiddag havde vi knallerterne udstillet nede ved receptionen, og her kom en hel del lokale for at se og snakke gamle knallerter nu, men især for 30,40,50 år siden.

Afslutningsvis kørte vi over middag en mindre tur i den tidligere Vinderup Kommune. Kort før vi var tilbage på campingpladsen, kom der en lille regnbyge, hvilket var den eneste vi fik til løbene i år.

Den 25. september arrangerede Knud Jacobsen og Inga et dejligt Løvfaldsløb med start fra Nissum Seminarium og rundt i Lemvig kommune, inkl. Klosterheden Plantage. Mange deltagere. Flot, flot efterårsvejr med over 20 grader.

Klubben hører gerne fra medlemmer, som vil være behjælpelig med at tilrettelægge løb samt andre tiltag. Alle ideer vil blive taget op.

Til slut en stor tak til alle i klubben, som har været med til at gøre VVK til et godt sted at være.

Jeg vil dog rette en speciel tak til Anne Marie og Nina for deres måde at admini-strere servicevognen på, samt til Poul for hans store arbejde med hjemmesiden og som kontaktperson til bladet.

Med ønsket om at se jer alle i sommeren 2012, vil jeg hermed afslutte beretningen.

Harald Øgendahl

Generalforsamling VVK 2010

Referat af VVK generalforsamling 26. oktober 2010 kl. 19.30

Valg af dirigent:

Poul Erik Schou blev valgt uden modkandidat

Formandens beretning:

For formand Knud Larsen var det en lidt vemodig aften hvor han for 21. og sidste gang skulle afgive formandens beretning for Vestjysk Veteran Knallertklub (VVK), idet han havde besluttet at overdrage formandskabet til en anden.

Knud kom bl.a. ind på hvordan han og 10-12 andre for 21 år siden stiftede VVK på et møde på biblioteket på Nr. Lem skole – om hvordan samarbejdet mellem de få klubber der var i Danmark fungerede og udviklede sig.

Han fortalte om at der kom flere klubber til og det gode samarbejde – om op og nedture i knallertverdenen.

Han kom ind på VVK’s arrangementer i årets løb, – f.eks. at det var en positiv ændring at flytte Limfjordsløbet fra Råbjerghøj til Ejsing Strand Camping, og forventer at der vil komme endnu flere deltagere i 2011. Også rart at se der er deltagere fra andre klubber.

VVK har fået 4 nye medlemmer i årets løb, men må nok sande vi ikke bliver blandt de største klubber. Man vægter sammenhold, hygge og godt kammeratskab højt. Håber at der også fremover vil være stor opbakning til arrangementerne.

Knud kom også ind på Knallertjournalen opståen og nu – desværre – også nedlæggelse. Om at der havde været et rigtig godt samarbejde klubberne imellem om bladet.

Håber på at der kan findes mulighed for at starte et fælles blad igen, men det vil blive svært og det vil tage tid.

Indtil der evt. kommer et fælles blad må VVK nok bruge hjemmesiden og evt. nyhedsbreve til at holde sine medlemmer orienteret og hvad der sker i VVK. Han opfordrede medlemmerne til at bruge VVK’s hjemmesiden for at få informationer.

VVK har fået en henvendelse om en udstilling i Thyborøn med alt indenfor gamle motoriserede køretøjer – alt lige fra biler, traktorer, knallerter til plæneklippere m.m. hvor han opfordrede medlemmerne til at deltage – datoen er sidst i uge 27 2011.

Knud efterlyste også ideer til nye arrangementer i 2011 – evt. et par aftenløb.

Til slut takkede Knud for 21 spændende år som formand for VVK – både til de mange medlemmer der var mødt op til generalforsamlingen og alle øvrige medlemmer i klubben.

En tak til Anna Marie og Nina for at stå for servicevognen ved VVK løb, tak til Poul for arbejdet med hjemmesiden og sidst men ikke mindst tak til den øvrige bestyrelse for et godt og frugtbart samarbejde.

Vi ses i knallertrækkerne til sommer

(se hele formandens neden under referatet)  

Årsregnskabet

Inga fremlagde regnskabet for klubben – et godt regnskab med et overskud på næsten 2.000 kr. Foreningen har en god og sund økonomi med lidt penge på kistebunden.

Indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår at kørepengene sættes op til kr. 2,00 pr. km.

Bestyrelsen foreslår, at de artikler / turbeskrivelser / nyheder, der de seneste 9 år har været formidlet i KnallertJournalen, i 2011 formidles på klubbens hjemmeside og i nyhedsbreve.

Ovennævnte 2 forslag blev begge godkendt af generalforsamlingen.

Der var en snak om hvad der skulle gøres hvis bladsamarbejdet ikke fortsætter. Klubben kunne evt. udsende nyhedsbrev/lille hjemmelavet blad til medlemmer uden mail adresse.

Valg:

  Følgende blev valgt:

Formand: Harald Øgendahl (erstatter Knud Larsen der ikke modtog genvalg)

Bestyrelsesmedlem: Gerdt Pedersen.

Bestyrelses suppl.: Henny Larsen

Revisorer: Villy Sørensen og Knud Larsen

Revisor suppl.: Bjarne Mailund

Kontingent 2011:

Års kontingentet sættes ned til 125,00 kr. pr. medlem.

Hvis der igen kommer et medlemsblad fra bladsamarbejdet vil kontingentet blive forhøjet for at dække udgift hertil.

Eventuelt:

Forslag om der laves et vinter arrangement i lighed med turen til Esbjerg Museum med ”Gi’ den gas” udstillingen. 

Bjarne Mailund kunne allerede nu fortælle han har planlagt aftenløb med start fra Søndbjerg på Thyholm

                                                                                                             Referent Poul Kusk

VVK – formandens beretning 2010.

Velkommen til generalforsamling i Vestjysk Veteranknallert Klub.

Det er for mig en lidt vemodig aften i aften. For 21 år siden ved denne tid, sad vi en lille flok på 12 – 15 personer på biblioteket på Nr. Lem skole for at stifte Vestjysk Veteranknallert Klub. Som I alle ved gik det godt, klubben kom op at køre. Vi fik hurtigt et godt samarbejde med FVK, SVK, DVK og MVKK, ja, det var de klubber der var den gang. Vi holdt formandsmøder, hvor vi bl.a. indgik nogle aftaler om, at vore medlemmer var velkomne til hinandens løb og meget mere.

Vi fik dannet Dansk Knallert Union med det formål, at vi skulle repræsenteres i Motor historisk Samråd. Det gik godt i nogle år, men Unionen blev opløst igen. I mellemtiden var SVKK og Aktiv kommet på banen, og samarbejdet blev udbygget med dem også.

I år 2000 så KnallertJournalen dagens lys, og VVK kom med i bladet i 2001, og som I jo ved, er det slut med bladet nu.

Som I kan høre, har der været op- og nedgangstider i knallertverdenen. Det har været en meget spændende periode i mit liv, og det kan man godt blive lidt vemodig af at forlade.

Men det kan klubben ikke bruge til noget, for den skal videre. Vi skal i aften have valgt en ny formand, og jeg er tryg ved at overlade roret til den nye formand, for jeg synes at vi, bestyrelse og medlemmer sammen, har fået skabt en god klub. Klubben har fin opbakning til sine arrangementer af både medlemmer og gæster. Vi har en god økonomi, og kammeratskabet er fint.

Vi har i år ændret på en tradition, der er lige så gammel som klubben, nemlig Limfjordsløbet. Det blev flyttet fra Råbjerghøj til Ejsing Camping. Vi var i bestyrelsen spændte på, hvordan I ville modtage denne ændring. I gjorde vores frygt til skamme, deltagerantallet var det største i de senere år, så jeg er sikker på at Ejsing Camping også bliver valgt i 2011.

Vi har i år fået 4 nye medlemmer, så det går også godt på denne front. VVK har aldrig satset på at blive blandt de største klubber, men en klub hvor vi har kendskab til hinanden. Det giver mere kammeratskab, hygge og hjælpsomhed i klubben.

Knallert-Journalen.

D. 20. september kom der en brevbombe, i form af det brev Ove Dürr Jensen sendte til klubberne i bladsamarbejdet.

Som I ved, opsagde han sin stilling som redaktør af KnallertJournalen på trods af, at de ændringer han selv havde foreslået på sidste bladmøde for at lette hans arbejde blev godkendt, og skrevet ind i vedtægterne. Der skulle være 1 til at tage sig af Post Danmark (bladlister m.m.), og der skulle være 2 til at tage sig af regnskabet. Personerne var der også sat navne på, men Ove fik det aldrig ført ud i livet, hvorfor ved kun Ove. Man kan måske tro, at han allerede før sidste bladmøde, havde besluttet sig for at stoppe.

Jeg har været i kontakt  med formændene i de andre klubber flere gange både pr. telefon og mail. Vi er enige om, at det bladmøde, der er aftalt i november i år, skal holdes, og så vil klubberne kigge på mulighederne for at starte et fælles blad igen. Det bliver svært, og det vil tage tid, men forsøget skal gøres.

I mellemtiden kan den enkelte klub så holde kontakt til medlemmerne med egne blade, nyhedsbreve, mail, hjemmeside eller andet. Den nuværende bestyrelse er nok stemt for, at vi skal bruge vores hjemmeside samt mail og nyhedsbreve som blad det kommende år, så der bliver tid til at få gennemarbejdet mulighederne for et nyt fællesblad.

Jeg blev i går gjort opmærksom på Aktivs hjemmeside. De havde generalforsamling d. 16. oktober, og her blev der vedtaget nogle nye vedtægter. Under § 2 punkt 3.1 står der at klubben vil udgive et blad, så hvordan det går med bladsamarbejdet, ja, det skal tiden vise.

Klubben.

Bestyrelsen vil gerne høre jeres indstilling til at gå på nettet for at læse klubbladet.

Jeg er blevet kontaktet af Ejner Kjær Nielsen fra Thyborøn, angående en udstilling  som skal rumme alt inden for gamle motoriserede køretøjer. Alt lige fra biler, traktorer, motorcykler, knallerter til plæneklippere m.m.

Det skal foregå d. 7. til 10. juli 2011, og udstillingen skal være på boldbanerne i Thyborøn. Der vil være vagt på aften og nat og pladsen er indhegnet. Deltagerne skal/kan bo på campingpladsen eller vandrerhjemmet.

Desværre har jeg ikke fået noget på skrift endnu, så hvordan det hele skal forløbe, ved jeg ikke, men noter datoen i din kalender. Oplæget lyder spændende.

Er der nogle af jer, der sidder med ideer til aktiviteter i 2011, måske et lille aftenløb, hører vi gerne fra jer i aften eller snarest.

Jeg vil gerne sige tak til klubbens medlemmer for 21 spændende år som formand i VVK.

Tak til Anna Marie og Nina for at stå for servicevognen, Poul for at stå for hjemmesiden og bestyrelsen for et godt og frugtbart samarbejde.

Selvfølgelig skal I, der er her i aften også have tak, for at I er mødt op, det er længe siden, vi har været så mange.

Vi ses i knallertrækken til sommer.

                                                                                       Knud Larsen

Generalforsamling i Vestjysk Veteranknallert Klub tirsdag d. 26. oktober kl. 19.30 på Nissumvej 60, Lemvig.

P.g.a. kaffen bedes man tilmelde sig senest søndag d. 24. oktober på tlf. 9782 0825.

Dagsorden:

1.     Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Poul Erik Schou)

2.     Formandens beretning

3.     Fremlæggelse af årsregnskabet

4.     Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før genf.)

·        Bestyrelsen foreslår at kørepengene sættes op til kr. 2,00 pr. km.

·        Bestyrelsen foreslår, at de artikler / turbeskrivelser / nyheder, der de seneste 9 år har været formidlet i KnallertJournalen, i 2011 formidles på klubbens hjemmeside og i nyhedsbreve

5.     Valg:

·        Formand: Knud Larsen - modtager ikke genvalg

·        Bestyrelsesmedlem: Harald Øgendahl - modtager genvalg,

·        Bestyrelsen indstiller: Henny Larsen - Gerdt Pedersen  

6.     Fastsættelse af kontingent, for tiden er det kr. 250,00/115,00 pr. år.

Da der ikke kommer et blad i 2011 så foreslår best. kr. 125,00 for alle.

         Såfremt der kommer et blad i fremtiden, vil kontingentet stige igen.

7.     Eventuelt   

Generalforsamling i VVK den 27. oktober 2009

Formandens beretning:

Medlemmerne har været dejligt aktive til at deltage i løbene i år

Opfordring til ALLE medl. om at komme til generalforsamling næste år, så flest muligt er med til at vælge en ny formand i 2010.

I år har klubben fået flere nye medlemmer, velkommen til dem.

Klubben er nu meget tilfredse med redigeringen af "knallertjournalen", vi har fået mere spalteplads, og er derfor mere  synlige.

Bestyrelsen i VVK ønsker at medlemmerne selv kommer med forslag til ture i 2010, og fremover, så har I en god ide, så kom frem med den, ring evt. til formanden eller næstformanden, gerne inden 1. februar så det kan komme med i planlægningen.

Flere medl. havde kommentarer, bl.a. ønsker om flere aftenløb. Bjarne laver aftenløb i Lemvig som tidligere.

Der er stemning for at VVK´s week-endløb flyttes fra "Raabjerghøj" til en campingplads her i området, især fordi at man der´også kan leje hytter til overnatning

Nyt medlem Henning ønskes velkommen i klubben.

Vi fik en rigtig hyggelig snak omkring bordet, om rigtig mange emner, imens vi fik Henny´s gode kaffe.


Ref.: Nina Schou